Mörkaste

Småland

The Ugly

PUBSTAGE. 17:00
Metropol, RockCity Hultsfred
Saturday 29th Of September 2017

Är du verkligen perfekt precis som du är? Eller är det en ursäkt för att slippa möta dig Själv? Det tycks synnerligen arrogant, högmodigt och självförhärligande att upphöja sig själv och ens förgängliga lekamen till en avbild av perfektion och evig skönhet utan att ens göra sig besväret att söka sig själv i mörka, smutsiga vrår. Att bortse från vad du själv och din omgivning gjort dig till. Genom att nonchalant kasta bort de gudomliga gåvor som givits dig och skamlöst tära på Jorden och dess falnande rikedom genom att vältra dig i lyx och överflöd för att Du, just DU, uppenbarligen FÖRTJÄNAR det av den enkla anledningen att du en gång fötts och således har tillgång till nån sorts ”mänsklig rättighet”. Med simpel logik kan vi då dra slutsatsen att du också har en mänsklig skyldighet. Skyldigheten att dö som du förtjänar, som du själv valt, vare sig du vill och vet det eller inte. Är du lika perfekt när dödsångesten kryper innanför skinnet på dig, är du lika vacker i form av ett sargat, dumpat lik? Är du lika självsäker när din stinkande kropp ruttnar och förtvinar? När Sjukdom sliter och bölder brister? När den fula, vedervärdiga Sanningen stirrar dig i ansiktet. När Domen faller och Konsekvensen kommer.

/
Utdrag ur ”Människor som du och jag” ifrån ”Avskräde”.
Courtesy of Dead Dog Revelations

———————–
The Ugly

Are you really perfect just the way you are? Or is it an excuse not to meet your Self? It seems highly arrogant and self-glorifying to uplift oneself and one´s persishable body to an image of perfection and eternal beauty without seeking one´s Self in dark, filthy corners. To disregard what you and your surroundings have made you into. By indifferently throwing away the divine gifts bestowed upon you and shamelessly preying on Earth´s fading riches by revelling in luxury and abundance because you, exactly You, obviuosly DESERVE it for the simple reason that you once were born and thus feel entitled to some kind of ”human right”. By simple logic we can then come to the conclusion that you also have a human obligation. The obligation to die as you deserve, like you have chosen, whether you want it and know it or not. Are you as perfect when the agony of Death crawls under your skin, are you as beautiful in the form of a mangled, ditched corpse? Are you as confident when your stinking body rots and withers? When Sickness tears and boils bursts? When the ugly, hideous Truth stares you in the face. When Judgement falls and Consequence comes.

/

Excerpt from ”People like you and me” from ”Avskräde”.
-Courtesy of Dead Dog Revelations